Planiranje plata i drugih davanja koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti za 2024. godinu


Lokalna vlast u 2024. godini planira ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata planiraju polazeći od nivoa plata isplaćenih za septembar 2023. godine, kao i uvećanja plata iz člana 9. ovog zakona (10%).

Ukupnu masu sredstava za plate treba umanjiti za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokalne vlasti sa aproprijacija ekonomskih klasifikacija 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca, a više se ne finansiraju, odnosno za masu sredstava za plate zaposlenih koji su radili kod tih korisnika, a nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe jedinice lokalne vlasti, kod kojih se plate zaposlenih finansiraju iz budžeta lokalne vlasti sa aproprijacija ekonomskih klasifikacija 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca.

Ukoliko lokalna vlast ne planira u svojim odlukama o budžetu za 2024. godinu i ne izvršava ukupna sredstva za obračun i isplatu plata u skladu sa Zakonom u budžetu za 2024. godinu, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa utvrđenim ograničenjem.

Lokalna vlast je u obavezi da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavlja izveštaj o broju zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, pri čemu će ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj ovog izveštavanja.

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu u budžetskoj 2024. godini ne može se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa i primanja zaposlenih radi poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu, predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava lokalne vlasti, osim jubilarnih nagrada za zaposlene i novčanih čestitki za decu zaposlenih.

U 2024. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa.

Ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica u slučaju da lokalna vlast postupi suprotno navedenim odredbama.

Ukoliko JLS ne obezbede u budžetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnim i srednjim školama koji to pravo stiču u 2024. godini, ministar nadležan za poslove finansija može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budžeta jedinice lokalne samouprave.