Osnovice za obračun i isplatu plata od 1.1.2024. godine


U skladu sa članom 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu (Službeni glasnik RS 92/2023) osnovice za obračun i isplatu plata po određenim kategorijama zaposlenih, a koje se primenjuju od 1.1.2024. godine su:

 • za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina  neto od 30.647,39 dinara 
 • za državne službenike i nameštenike u MUP- u – neto od 32.627,39 dinara 
 • za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane  neto od 32.932,32  
 • za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija – neto od 35.560,87 dinara 
 • za medicinske i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija – neto od 34.106,09 dinara
 • za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija neto od 32.328,05  dinara 
 • za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, osim zaposlenih iz alineja 4-6. ovog stava, i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS”, broj 10/23) i Zakonom o javnom tužilaštvu (“Službeni glasnik RS”, broj 10/23) – neto od 32.028,71 dinar;
 • za državne službenike i nameštenike u sudovima i tužilaštvima koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu – neto od 29.116,99
 • za državne službenike i nameštenike u Visokom savetu sudstva, Visokom savetu tužilaštva i Državnom pravobranilaštvu – neto od 30.292,37 dinara;
 • za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu – neto od 30.572,86 dinara;
 • za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju – neto od 27.476,08 dinara;
 • za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija – neto od 47.936,31 dinar;

za državne službenike i nameštenike kojima osnovica nije utvrđena u prethodnim alinejama – neto od 28.849,86 dinara