Koji je poreski aspekt isplate dnevnice za službeni put?


Odgovor:

U slučaju upućivanja zaposlenog na službeni put zaposleni ima pravo na dnevnicu. Kao dokaz da je bio na službenom putu, zahtev dokumentovanosti troška, zaposleni poslodavcu po povratku sa službenog puta dostavlja popunjen putni nalog i odgovarajuće dokaze koji se odnose na visinu nastalih troškova. Neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u zemlji (bez podnošenja računa) iznosi najviše do 3.012,00 za celu dnevnicu. Preko ovog iznosa plaća se samo porez po stopi 10%. Napominjemo da se dnevnica za vreme provedeno na službenom putu smatra naknadom troškova, a što se u skladu sa članom 105. Zakona o radu ne smatra zaradom, dakle ne obračunavaju se doprinosi za socijalno osiguranje.