Koje su obaveze škole prilikom angažovanja zaposlenog, odnosno upućivanja zaposlenog na službeni put povodom vođenja dece na ekskurziju?


Odgovor:

U skladu sa Zakonom o radu zaposleni u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, stiču pravo na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (prema PKU), kao i za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu (prema uredbi kojom se reguliše službeni put državnih službenika i nameštenika).

S druge strane, nastavnik nema pravo na posebnu naknadu za vođenje dece na ekskurziju, niti Savet roditelja ima nadležnost da odlučuje o pravu na naknadu koja zakonom ili podzakonskim aktom nije propisana.

S tim u vezi, treba napomenuti da je ekskurzija deo nastavnog plana i programa, pri čemu se rad sa učenicima obavlja van učionice i van sedišta škole, zbog čega se nastavnici upućuju na službeni put uz naknadu koja im po tom osnovu pripada. Škola dnevnicu nastavniku određuje i isplaćuje na isti način kao bilo kom zaposlenom kog upućuje na službeni put i ona ima isti poreski tretman kao i svaka dnevnica isplaćena za vreme provedeno na službenom putu.

U tom smislu ostavljena je mogućnost agencijama koje, odnosno preko kojih se organizuju ekskurzije, da nastavnicima za vođenje dece na ekskurzije predvide posebnu naknadu po osnovu stručnog vođstva učenika, a što zavisi od zahteva škole, kao naručioca usluge organizovanja ekskurzije (ovaj zahtev škola treba da definiše u konkursnoj dokumentaciji).