Koje su obaveze korisnika budžetskih sredstava u vezi izdavanja E-fakture kada fakturiše usluge udruženju građana koje nije u sistemu PDV-a, a nije ni dobrovoljni korisnik SEF-a?


Odgovor:

Preduzetnik koji nije obveznik PDV i pravno lice koje nije obveznik PDV nema obavezu da se registruje kao dobrovoljni korisnik SEF-a po osnovu prijema faktura od subjekta javnog sektora.

Na osnovu navedenog korisnik budžetskih sredstava treba i dalje da izdaje fakture u papirnom obliku udruženju građana ukoliko udruženje građana nije u sistemu PDV-a i ukoliko pre ove transakcije, po nekom drugom osnovu, nije postao dobrovljni korisnik SEF-a.