Da li je škola, kao korisnik budžetskih sredstava obveznik poreza na dobit?


Odgovor:

Pravno lice, koje nije osnovano radi sticanja dobiti, postaje obveznik poreza na dobit pravnih lica samo ukoliko u određenom poreskom periodu ostvari prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu. U tom slučaju, to pravno lice, odnosno korisnik budžetskih sredstava, dužan je da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu i poreski bilans (za prihode ostvarene na tržištu). Tu se sada postavlja pitanje šta se smatra prihodom ostvarenim na tržištu?.

S tim u vezi ministarstvo nadležno za poslove finansija dalo je tumačenje, odnosno mišljenje MF RS  br. 011-00-413/2020-04 od 12.6.2020. godine, prema kome se novčana sredstava, koja roditelјi uplaćuju na račun škole, a u svrhu ishrane dece, odnosno po osnovu naknada za celodnevnu brigu o deci za vreme izvođenja rekreativne nastave u prirodi i ekskurzija, ne smatraju prihodima škole koji se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, pa se, s tim u vezi, ta sredstva se ne uklјučuju u poresku osnovicu poreza na dobit pravnih lica.

Isto tako ako je (srednjoj) školi, ukinut podračun sopstvenih prihoda, i nije obavezna da sastavlja Obrazac 2 – Bilans prihoda i rashoda, u tom slučaju nije obaveznik poreza na dobit (mišljenje MF RS  br. 011-00-139/2019-04 od 10.7.2019. godine)