Imenovanje članova popisne komisije, način formiranja i sastav


Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/2013, u daljem tekstu: Zakon) uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 7. stav 1. Zakona propisano je da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

U skladu sa odredbama člana 16. stav 5. Zakona, pitanja koja se odnose na popis imovine i obaveza bliže su uređena Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014, u daljem tekstu: Pravilnik).

Za organizaciju i pravilnost popisa, u skladu sa odredbama člana 4. stav 2. Pravilnika, odgovoran je zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik. Pravno lice, u skladu sa opštim aktom, obrazuje potreban broj stalnih ili povremenih komisija za popis imovine i obaveza, određuje period u kome će komisije vršiti popis, vreme za popis i rokove dostavljanja izveštaja o izvršenom popisu nadležnom organu pravnog lica.

Članom 5. stav 1. Pravilnika definisano je da u komisiju za popis ne mogu biti određena lica koja rukuju imovinom, odnosno koja su zadužena za imovinu koja se popisuje.

Odredbama člana 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, propisano je da je Komisija za popis dužna da pre početka popisa sačini plan rada po kome će vršiti popis. Pravno lice dostavlja, pre početka popisa, rešenje o imenovanju članova komisije za popis i plan rada internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora, ako ga ima, a ako po zakonu kojim se uređuje revizija podleže zakonskoj reviziji i društvu za reviziju sa kojim je zaključilo ugovor o reviziji.

Na kraju, Ministarstvo finansija posebno ukazuje na odredbe člana 13. Pravilnika (Izveštaj o izvršenom popisu) kojim je, između ostalog, propisano da su za tačnost popisa i izveštaja o popisu odgovorni članovi komisije za popis, odnosno lice iz člana 6. ovog pravilnika.

Imajući u vidu prethodno navedeno, a u vezi sa pitanjem pod a), mišljenje Ministarstva finansija je da bi postupak sprovođenja popisa imovine i obaveza bio izvršen u skladu sa odredbama Zakona, odnosno Pravilnika, neophodno je da pravno lice (u konkretnom slučaju, preduzeće) pre početka popisa dostavi rešenje o imenovanju članova komisije za popis i plan rada internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora, ako ga ima, a ako po zakonu kojim se uređuje revizija podleže zakonskoj reviziji, i društvu za reviziju sa kojim je zaključilo ugovor o reviziji. Dakle, potrebno je na odgovarajući način (u skladu sa internim aktima preduzeća) dokumentovati kako postupak koji prethodi sprovođenju popisa (npr. ažuriranje svih knjigovodstvenih evidencija, priprema imovine za popis, obrazovanje komisije(a) za popis, izrada plana popisa i sl.), tako i samo vršenje popisa (npr. priprema popisnih lista za osnovna sredstva, priprema i potpisivanje izveštaja o izvršenom popisu i sl.).

U vezi sa pitanjem pod b), Ministarstvo finansija ponovo ukazuje na član 5. stav 1. Pravilnika, kojim je definisano da u komisiju za popis ne mogu biti određena lica koja rukuju imovinom, odnosno koja su zadužena za imovinu koja se popisuje. Ukoliko bi navedena lica bila direktno uključena u rad komisije za popis, tako izvršen popis ne bi se mogao smatrati validnim sa aspekta primene Zakona, odnosno Pravilnika.

Odgovor u vezi sa primenom propisa dat je prema podacima iznetim u zahtevu. Ministarstvo finansija napominje da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini (“Službeni glasnik RS”, broj 9/2010), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-465/2016-04 od 9.5.2016. godine)